• អ៊ីមែល៖ sales@rumotek.com
 • Sintered NdFeB Magnet

  ការពិពណ៌នាសង្ខេប៖

  មេដែក Neodymium (NdFeB) - មេដែកអចិន្ត្រៃយ៍ដ៏កម្រ ដែលផ្សំឡើងពី នីអូឌីម៊ីម ដែក និងបូរ៉ុន ប្រទេសចិនបានចាប់ផ្តើមការជីកយករ៉ែក្នុងស្រុកនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1980 ។ មេដែក NeFeB ត្រូវបានបង្ហាប់ និងដុតក្នុងបរិយាកាសការពារ។ ប្រសិនបើដំណើរការមិនត្រូវបានគ្រប់គ្រងបានល្អ វានឹងនាំឱ្យខូចគុណភាពដោយសារការច្រេះ។ នៅ SURTIME យើងដកបញ្ហាទាំងនេះចេញពីការចាប់ផ្តើមដោយអនុវត្តការត្រួតពិនិត្យគុណភាព ហើយយើងចាត់ទុកថាជាផ្នែកមួយដែលមិនអាចខ្វះបាន មិនត្រឹមតែលើផលិតផលចុងក្រោយប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការសំខាន់ៗនៅលើគេហទំព័រផងដែរ។


  ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល

  ស្លាកផលិតផល

  Sintered NdFeB Magnet លក្ខណៈសម្បត្តិរូបវិទ្យា
  ថ្នាក់ Remanence Rev. Temp.- Coeff ។ នៃ Br កម្លាំងបង្ខិតបង្ខំ កម្លាំងបង្ខិតបង្ខំខាងក្នុង Rev. Temp.- Coeff ។ នៃ Hcj អតិបរមា។ ផលិតផលថាមពល អតិបរមា។ សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ ដង់ស៊ីតេ
  Br (KGs) Hcb (អ្នក) Hcj (អ្នក) (BH) អតិបរមា។ (MGOe) g/cm³
  ណ៣៥ ១១.៧-១២.២ -0.11~-0.12 ≥10.9 ≥១២ -0.58~-0.78 ៣៣-៣៦ 80 ℃ ៧.៦
  ណ៣៨ 12.2-12.5 -0.11~-0.12 ≥11.3 ≥១២ -0.58~-0.78 ៣៦-៣៩ 80 ℃ ៧.៦
  N40 12.5-12.8 -0.11~-0.12 ≥11.5 ≥១២ -0.58~-0.78 ៣៨-៤១ 80 ℃ ៧.៦
  N42 ១២.៨-១៣.២ -0.11~-0.12 ≥11.5 ≥១២ -0.58~-0.78 ៤០-៤៣ 80 ℃ ៧.៦
  ណ៤៥ ១៣.២-១៣.៨ -0.11~-0.12 ≥11.6 ≥១២ -0.58~-0.78 ៤៣-៤៦ 80 ℃ ៧.៦
  ណ៤៨ ១៣.៨-១៤.២ -0.11~-0.12 ≥11.6 ≥១២ -0.58~-0.78 ៤៦-៤៩ 80 ℃ ៧.៦
  N50 ១៤.០-១៤.៥ -0.11~-0.12 ≥10.0 ≥១២ -0.58~-0.78 ៤៨-៥១ 80 ℃ ៧.៦
  N52 ១៤.៣-១៤.៨ -0.11~-0.12 ≥10.0 ≥១២ -0.58~-0.78 ៥០-៥៣ 80 ℃ ៧.៦
  N33M ១១.៣-១១.៧ -0.11~-0.12 ≥10.5 ≥14 -0.58~-0.72 ៣១-៣៣ 100 ℃ ៧.៦
  N35M ១១.៧-១២.២ -0.11~-0.12 ≥10.9 ≥14 -0.58~-0.72 ៣៣-៣៦ 100 ℃ ៧.៦
  N38M 12.2-12.5 -0.11~-0.12 ≥11.3 ≥14 -0.58~-0.72 ៣៦-៣៩ 100 ℃ ៧.៦
  N40M 12.5-12.8 -0.11~-0.12 ≥11.6 ≥14 -0.58~-0.72 ៣៨-៤១ 100 ℃ ៧.៦
  N42M ១២.៨-១៣.២ -0.11~-0.12 ≥12.0 ≥14 -0.58~-0.72 ៤០-៤៣ 100 ℃ ៧.៦
  N45M ១៣.២-១៣.៨ -0.11~-0.12 ≥12.5 ≥14 -0.58~-0.72 ៤៣-៤៦ 100 ℃ ៧.៦
  N48M ១៣.៦-១៤.៣ -0.11~-0.12 ≥12.9 ≥14 -0.58~-0.72 ៤៦-៤៩ 100 ℃ ៧.៦
  N50M ១៤.០-១៤.៥ -0.11~-0.12 ≥13.0 ≥14 -0.58~-0.72 ៤៨-៥១ 100 ℃ ៧.៦
  N35H ១១.៧-១២.២ -0.11~-0.12 ≥10.9 ≥17 -0.58~-0.70 ៣៣-៣៦ ១២០ អង្សាសេ ៧.៦
  N38H 12.2-12.5 -0.11~-0.12 ≥11.3 ≥17 -0.58~-0.70 ៣៦-៣៩ ១២០ អង្សាសេ ៧.៦
  N40H 12.5-12.8 -0.11~-0.12 ≥11.6 ≥17 -0.58~-0.70 ៣៨-៤១ ១២០ អង្សាសេ ៧.៦
  N42H ១២.៨-១៣.២ -0.11~-0.12 ≥12.0 ≥17 -0.58~-0.70 ៤០-៤៣ ១២០ អង្សាសេ ៧.៦
  N45H ១៣.២-១៣.៦ -0.11~-0.12 ≥12.1 ≥17 -0.58~-0.70 ៤៣-៤៦ ១២០ អង្សាសេ ៧.៦
  N48H ១៣.៧-១៤.៣ -0.11~-0.12 ≥12.5 ≥17 -0.58~-0.70 ៤៦-៤៩ ១២០ អង្សាសេ ៧.៦
  N35SH ១១.៧-១២.២ -0.11~-0.12 ≥11.0 ≥20 -0.56~-0.70 ៣៣-៣៦ 150 ℃ ៧.៦
  N38SH 12.2-12.5 -0.11~-0.12 ≥11.4 ≥20 -0.56~-0.70 ៣៦-៣៩ 150 ℃ ៧.៦
  N40SH 12.5-12.8 -0.11~-0.12 ≥11.8 ≥20 -0.56~-0.70 ៣៨-៤១ 150 ℃ ៧.៦
  N42SH ១២.៨-១៣.២ -0.11~-0.12 ≥12.4 ≥20 -0.56~-0.70 ៤០-៤៣ 150 ℃ ៧.៦
  N45SH ១៣.២-១៣.៨ -0.11~-0.12 ≥12.6 ≥20 -0.56~-0.70 ៤៣-៤៦ 150 ℃ ៧.៦
  N28UH 10.2-10.8 -0.11~-0.12 ≥9.6 ≥25 -0.52~-0.70 ២៦-២៩ 180 ℃ ៧.៦
  N30UH ១០.៨-១១.៣ -0.11~-0.12 ≥10.2 ≥25 -0.52~-0.70 ២៨-៣១ 180 ℃ ៧.៦
  N33UH ១១.៣-១១.៧ -0.11~-0.12 ≥10.7 ≥25 -0.52~-0.70 ៣១-៣៤ 180 ℃ ៧.៦
  N35UH ១១.៨-១២.២ -0.11~-0.12 ≥10.8 ≥25 -0.52~-0.70 ៣៣-៣៦ 180 ℃ ៧.៦
  N38UH 12.2-12.5 -0.11~-0.12 ≥11.0 ≥25 -0.52~-0.70 ៣៦-៣៩ 180 ℃ ៧.៦
  N40UH 12.5-12.8 -0.11~-0.12 ≥11.3 ≥25 -0.52~-0.70 ៣៨-៤១ 180 ℃ ៧.៦
  N28EH 10.4-10.9 -0.105~-0.120 ≥9.8 ≥30 -0.48~-0.70 ២៦-២៩ 200 ℃ ៧.៦
  N30EH ១០.៨-១១.៣ -0.105~-0.120 ≥10.2 ≥30 -0.48~-0.70 ២៨-៣១ 200 ℃ ៧.៦
  N33EH ១១.៣-១១.៧ -0.105~-0.120 ≥10.5 ≥30 -0.48~-0.70 ៣១-៣៤ 200 ℃ ៧.៦
  N35EH ១១.៧-១២.២ -0.105~-0.120 ≥11.0 ≥30 -0.48~-0.70 ៣៣-៣៦ 200 ℃ ៧.៦
  N38EH 12.2-12.5 -0.105~-0.120 ≥11.3 ≥30 -0.48~-0.70 ៣៦-៣៩ 200 ℃ ៧.៦
  N28AH 10.4-10.9 -0.105~-0.120 ≥9.9 ≥33 -0.45~-0.70 ២៦-២៩ 230 ℃ ៧.៦
  N30AH ១០.៨-១១.៣ -0.105~-0.120 ≥10.3 ≥33 -0.45~-0.70 ២៨-៣១ 230 ℃ ៧.៦
  N33AH ១១.៣-១១.៧ -0.105~-0.120 ≥10.6 ≥33 -0.45~-0.70 ៣១-៣៤ 230 ℃ ៧.៦
   ចំណាំ៖
  · នៅក្រោមសីតុណ្ហភាពការងារ 20 ℃ ± 2 ℃ ខាងលើប៉ារ៉ាម៉ែត្រម៉ាញេទិក និងលក្ខណៈសម្បត្តិរូបវន្តត្រូវបានសាកល្បង ជាមួយនឹងការបាត់បង់កម្លាំងម៉ាញេទិកដែលជៀសមិនរួចមិនលើសពី 5% · សីតុណ្ហភាពការងារអតិបរមារបស់មេដែកអាចផ្លាស់ប្តូរបានដោយសារសមាមាត្រនៃប្រវែង និងអង្កត់ផ្ចិត និងកត្តាបរិស្ថាន។ .


  អត្ថប្រយោជន៍៖

  លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់មេដែកទាំងនេះគឺអស្ចារ្យជាងវត្ថុបុរាណ ហើយបច្ចុប្បន្នពួកវាមានឥទ្ធិពលបំផុតក្នុងការអនុវត្ត។ ខ្ពស់របស់ពួកគេ។

  ការបង្ខិតបង្ខំ និងភាពរស់រវើកខ្ពស់អនុញ្ញាតឱ្យការរចនាថ្មី និងលទ្ធភាពនៃការបង្កើនដែនម៉ាញេទិកនៃកម្មវិធី ដែលកន្លែងទំនេរមានកំណត់

  ឬកន្លែងដែលត្រូវការវាលម៉ាញេទិកខ្លាំង។

  មេដែក NdFeB ងាយនឹង corrosion ។ ដូច្នេះ​ទាមទារ​ឱ្យ​មាន​ការ​ស្រោប​ផ្ទៃ​ការពារ។ ការប្រើប្រាស់មេដែក NdFeB មានលក្ខខណ្ឌ

  ដោយសីតុណ្ហភាពក្នុងជួរធំទូលាយដែលដំណើរការពី 80ºC ដល់ 230ºC ។ ហើយវាដំណើរការនៅសីតុណ្ហភាពក្រោម 0 ℃។

  កម្មវិធី៖
  មេដែក Neodymium ត្រូវបានគេប្រើជាប្រភេទផ្សេងៗនៃកញ្ចក់ម៉ាញេទិកសម្រាប់ការផ្តោតអារម្មណ៍ ការផ្លាតនៃភាគល្អិតដែលមានបន្ទុកនៅក្នុងអេឡិចត្រូនិច ប្រព័ន្ធហ្វ្រាំង។

  តំណក់ទឹក ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា ប្រព័ន្ធម៉ាញេទិកនៅក្នុង rotor និងមីក្រូម៉ូទ័រ និងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រវេជ្ជសាស្ត្រ (tomography, NMR spectrometers) ជាដើម។

   

  សព្វថ្ងៃនេះ មេដែក NdFeB ត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងបរិមាណដ៏ច្រើននៅទូទាំងពិភពលោក។ ការអភិវឌ្ឍនៃសម្ភារៈនេះគឺមិនទាន់ពេញលេញ; ភាពរស់រវើក

  ហើយកម្លាំងវាលបង្ខិតបង្ខំកំពុងត្រូវបានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់។ ថាមពលខ្ពស់នៃមេដែក NdFeB មានន័យថាម៉ូទ័រ និងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាអាចត្រូវបានបង្កើតឡើង

  តូចជាងមុន - ហើយនេះបង្ហាញពីការកើនឡើងនៃប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្ត។ ការកែលម្អដែលកំពុងបន្តជួយឱ្យសម្ភារៈគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍នេះមានភាពជាប់ទាក់ទង

  nually ណែនាំទៅក្នុងវិស័យថ្មី។

  តម្លៃដែលបានបញ្ជាក់ទាំងអស់ត្រូវបានកំណត់ដោយប្រើគំរូស្តង់ដារយោងទៅតាម IEC 60404-5 ។ លក្ខណៈបច្ចេកទេសខាងក្រោមបម្រើជាតម្លៃយោង និង

  អាចខុសគ្នា។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងវិស្វករកម្មវិធីរបស់យើង។

   

   


 • មុន៖
 • បន្ទាប់៖

 • សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង